Siirry pääsisältöön
TietokiltaTietokilta

Eettinen ohjesaanto

Täältä voit lukea killan eettisen ohjesäännön.

Hyväksytty Tietokilta ry:n vaalikokouksessa 18.10.2023

Tämä dokumentti sisältää Tietokilta ry:n (jatkossa kilta) toimintaa ohjaavista eettisistä säännöistä (jatkossa ohjesääntö). Nämä eettiset säännöt koskevat jokaista killan yhteisössä toimivaa ­henkilöä. Kaikki killan tapahtumiin osallistuvat ­henkilöt luetaan osaksi killan yhteisöä. Dokumentti on jaettu kolmeen lukuun, joista ensimmäinen määrittelee killan eettisen ohjesäännön. Toinen määrittelee häirintäyhdys­henkilön tehtävän ja kolmas menettelyprosessin, jos killan eettistä ohjesääntöä rikotaan.

1 Luku: Killan eettinen ohjesääntö

1 § Yksilöllisyys

Killan toiminnassa kaikilla on oikeus olla oma itsensä ja saada tasa-arvoista kohtelua riippumatta mistään ­henkilöön liittyvästä ominaisuudesta, kuten sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, alkuperästä, iästä, kielestä, varallisuudesta, vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

2 § Häirintä

Killassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä eikä häirintää, syrjimistä tai kiusaamista. Kilta pyytääkin tällaisen käytöksen havaitsijaa ilmoittamaan asiasta eteenpäin häirintäyhdys­henkilölle, jotta se saadaan käsittelyyn luvun kolme pykälien mukaan.

3 § Käyttäytyminen ja edustus

Killan toimintaan osallistuvat ­henkilöt sitoutuvat kunnioittamaan muita ihmisiä tasa-arvon periaatteiden mukaisesti, toimimaan rehellisesti ja eettisesti, edistämään vapaata ja avointa ajatustenvaihtoa sekä keskinäistä luottamusta ja pitämään aktiivisesti huolta omasta ja muiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Jos käy ilmi, että ­henkilö toimii selkeästi killan eettisiä periaatteita vastaan killan toiminnassa tai sen ulkopuolella voidaan tilanteeseen soveltaa luvun kolme pykäliä.

4 § Killan omaisuus

Kilta kunnioittaa oikeutta omaisuuteen. Killan hallinnassa tai lainassa olevaa omaisuutta ei tule tahallaan tai huolimattomuuttaan vahingoittaa, hävittää tai varastaa. Kiltalaisen tulee pitää huolta Tietokillan kiltahuoneesta: korjata omat jälkensä, sekä huolehtia omista ja yhteisistä tavaroista.

5 § Tietoturva ja yksityisyys

Kilta kunnioittaa oikeutta yksityisyyteen ja tietoturvaan. Henkilökohtaisen tai arkaluontoisen tiedon käyttäjinä tai käsittelijöinä tulee noudattaa tietoturvavaatimuksia riippumatta tietojen muodosta, säilytystavoista tai sijainnista.

6 § Eturistiriidat

Toiminta killassa saattaa altistaa ­henkilön eturistiriidoille. Mahdollisen eturistiriitatilanteen syntyessä asia tulee tuoda esille ensisijaisesti killan hallitukselle. Vaihtoehtoisesti asia voidaan selvittää killan toiminnantarkastajien kanssa.

2 Luku: Häirintäyhdys­henkilöt

7 § Valinta

Killan häirintäyhdys­henkilö(t) valitaan killan jäsenistöstä killan kokouksen määräämällä tavalla.

8 § Häirintäyhdys­henkilön velvollisuudet ja vastuut

Häirintäyhdys­henkilön tehtävänä on olla ensimmäinen kontakti killan toimintaan osallistuville mahdollisen häirintätapauksen selvittämiseksi. Hänen tulee olla valmis keskustelemaan tapauksen osallisten kanssa ja viemään asiaa eteenpäin sekä mahdollisuuksien mukaan tukea osallisia tapauksen käsittelyssä. Häirintäyhdys­henkilön tehtävänä on myös osallistua killan ohjesäännön rikkomistilanteen selvitysprosesseihin. Häirintäyhdys­henkilöllä on myös oikeus jättäytyä pois tilanteen selvittämisestä, jos hän näkee sen tarpeellisena. Häirintäyhdys­henkilön tehtävä on luottamuksellinen ja häirintätilanteen selvittäminen on aina luottamuksellinen prosessi. Häirintäyhdys­henkilöllä on vaitiolovelvollisuus häirintätapauksiin liittyen, eikä hän saa keskustella niistä kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen ­henkilön lupaa.

9 § Eteenpäin siirtäminen

Häirintätilanteen jälkeen tulee häirintäyhdys­henkilön viedä asiaa eteenpäin, kuitenkin asianomistajan suostumuksella. Asian eteenpäin vieminen voi tarkoittaa esimerkiksi:

 • Asian tuomista killan hallituksen tietoon ohjesäännön rikkomuksen käsittelyä varten.
 • Asian tuomista Aalto-yliopiston tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuudesta vastuussa oleville ­henkilöille tietoon.
 • Asianomistajan ohjaamista viranomais- tai hoitoresurssien luokse.

3 Luku: Toimintaprosessi ohjesäännön rikkomustilanteessa

10 § Askelmalli

Kilta käyttää askelmallia, jos killan ohjesääntöä rikotaan. Askelmalli on viisiportainen, mutta käsittelyssä oleva rikkomus ja tilanne määrää, mille portaalle siirrytään. Toistuvissa rikkomuksissa voidaan samaan rikkomukseen käyttää korkeamman portaan toimenpiteitä. Jos rikkomus edellyttää hallituksen toimia, tulee päätöksestä ilmoittaa asianomistajalle. Lista askeleista:

 1. Keskustelukeinot häirintäyhdys­henkilön johdolla
 2. Kirjallinen varoitus
 3. Erottaminen killan tehtävistä
 4. Kielto osallistua killan toimintaan
 5. Erottaminen killasta

11 § Häirintäyhdys­henkilön toimet

Häirintäyhdys­henkilön ensisijainen vastuu on vastaanottaa ilmoituksia häirintätilanteista, olla tukena asianomistajalle ja toimia yhteys­henkilönä näissä tapauksissa. Askelmallin askeleista vain ensimmäinen askel on häirintäyhdys­henkilöiden vastuulla, minkä jälkeen asia siirtyy hallituksen käsiteltäväksi, mutta vain jos asianomistaja niin tahtoo.

Kelle tahansa killan häirintäyhdys­henkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.

Häirintäyhdys­henkilö voi harkita esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuuden asettamissa puitteissa:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdys­henkilön ja asianosaisten välisiksi.
 • Kontaktoitu killan häirintäyhdys­henkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen ottamaan yhteyttä esimerkiksi AYY:n yhdenvertaisuudesta vastuussa oleville ­henkilöille, terveydenhuollon ammattilaisiin tai tilanteen vaatiessa poliisiin. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston ­henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä ­vastaavat yliopiston häirinnästä ­vastaavat ­henkilöt. Killan häirintäyhdys­henkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianosaisen näin toivoessa.
 • Tilanteen niin vaatiessa ja häirintää kokeneen suostumuksella tapaus voidaan välittää hallituksen käsiteltäväksi.

12 § Hallituksen toimet

Hallitukselle tiedotetaan häirintätapauksista vain, jos ne edellyttävät jatkotoimenpiteitä. Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti. Hallituksen jäsenen ollessa osallisena, hänen tulee jäävätä itsensä jatkotoimenpiteiden käsittelystä. Jatkotoimenpiteitä ovat:

 1. Kirjallinen varoitus
 2. Erottaminen killan tehtävistä
 3. Kielto osallistua killan toimintaan
 4. Erottaminen killasta

13 § Kirjallinen varoitus

Hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen häirinnästä epäillylle. Tämä varoitus tallennetaan myös erilliseen killan arkistoon, johon vain häirintäyhdys­henkilöillä ja hallituksella on pääsy. Varoituksessa ilmoitetaan kirjallisesti, että tieto varoituksesta jaetaan tarvittaessa tapahtumien järjestämisen yhteydessä tapahtumasta vastuussa oleville tahoille. Varoitus annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään 5 vuodeksi. Varoitus hävitetään varoituksen rauettua.

14 § Erottaminen killan tehtävistä

Hallitus voi tehdä killan kokoukselle ehdotuksen epäillyn erottamisesta vastuutehtävistään killassa, jos hän toimii parhaillaan killan kokouksen päätöksellä jossakin tehtävässä. Muista vastuutehtävistä epäilty voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Tehtävästä erotetulle ­henkilölle annetaan lisäksi kirjallinen varoitus eettisen ohjesäännön 13 § mukaisesti.

15 § Kielto osallistua killan toimintaan

Hallitus voi antaa häirinnästä epäillylle enintään kuuden kuukauden pituisen osallistumiskiellon kaikkiin muihin killan tapahtumiin paitsi killan kokouksiin. Jos killan toimintaa toteutetaan yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa, tulee tälle taholle ilmoittaa, että tämän rangaistuksen saanut ­henkilö ei saa osallistua toimintaan. Osallistumiskiellon saaneelle ­henkilölle annetaan lisäksi kirjallinen varoitus eettisen ohjesäännön 13 § mukaisesti. Osallistumiskiellon voi kumota killan hallitus ¾ enemmistöllä. Hallituksen jäsenen ollessa osallisena, hänen tulee jäävätä itsensä kumoamisen käsittelystä.

16 § Erottaminen killasta

Killan hallitus voi erottaa erittäin vakavan rikkeen tehneen ­henkilön killasta killan sääntöjen 9 § mukaisesti. Rikkomuksen tekijälle on kuitenkin varattava mahdollisuus selityksen antamiseen. Mahdolliset häirintätilanteet pyritään hoitamaan aina ensin osallisten kesken, mutta jos häirintä on toistuvaa, eivät häirintää aiheuttaneet ­henkilöt ole tervetulleita kiltaan ja sen tapahtumiin. Killasta erottaminen on erittäin painavin perustein toimitettava toimenpide, josta hallitus päättää perustuen killan sääntöihin.

17 § Sisäinen muutoksenhaku

Tämän ohjesäännön toimenpiteistä voi valittaa killan kokoukselle killan sääntöjen määräämällä tavalla. Killan kokous voi muuttaa hallituksen päätöstä. Jos erottamisesta, osallistumiskiellosta, erottamisesta killan tehtävistä tai varoituksesta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.

18 § Määräämättömien asioiden määrääminen

Niistä asioista, joista ohjesäännössä ei ole erikseen määrätty, päättää killan hallitus.

19 § Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesäännön muuttamisesta päättää killan kokous.